" L'artista capta i atrapa un instant fugisser de vida que corre al seu entorn "